Vrátenie tovaru


V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Postup ako nám tovar vrátiť späť:

1. vytlačte / v prípade, že nemáte túto možnosť, napíšte na papier/ tento formulár  vyššie Formulár na odstúpenie od zmluvy.docx (12549)

2. priložte formulár ku tovaru a starostlivo balíček zabaľte , aby nedošlo k jeho znehodnoteniu pri preprave k nám

3. balík nám zašlite na adresu : ROBLEX s.r.o. Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce, odporúčame posielať doporučene, aby ste si mohli sledovať stav Vašej zásielky a vysledovať v prípade straty. Balíček neposielajte dobierkou. Takáto zasielka nebude z našej strany prebraná a bude Vám poštou vrátená. Každú zasielku si najskôr musíme skontrolovať či neprišlo k znehodnoteniu tovaru, jeho používaniu alebo zámene.

4. V prípade, že je tovar v poriadku, všetky Vaše platby Vám bezodkladne vrátime, najneskôr do 14 dní na Vaše číslo účtu alebo poštovou poukážkou.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru, si tovar rozbaliť, vyskúšať. Vyskúšať spôsobom ako v kamennej predajni, to znamená odskúšať a nie začať používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Z hygienických dôvodov nemôže spotrebiteľ vrátiť zakúpené spodné prádlo a plavky.

Ak od zmluvy odstúpite len z časti, tzn., že vrátite len časť zakúpeného tovaru a týmto vrátením klesne hodnota objednaného tovaru pod stanovenú sumu, na základe ktorej bola poskytnutá zľava na dopravu je spotrebiteľ povinný dodatočne uhradiť náklady na dopravu.