Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru spoločnosťou ROBLEX s.r.o. - www.abmoda.sk

Stanovené v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako "nariadenie GDPR") a podľa § 13 ods.1 písm. a) zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako "ZoOU"), ktoré nadobúda platnosť 25.05.2018.

Čl.1 Vymedzenie pojmov

Osobnými údajmi súpodľa § 2 zákona č.18/2018 údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu,

Spracúvaním osobných údajov sa podľa § 5 písm.e) rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

Dotknutou osobou sa rozumie podľa § 5 písm. n) zák.č.18/2018 každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

Online identifikátorom sa rozumie podľa § 5 písm.k) zák.č.18/2018 identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

Prevádzkovateľom sa podľa § 5 písm. o) zák.č.18/2018 každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,

Sprostredkovateľom sa rozumie podľa § 5 písm. p) zák.č.18/2018 každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

Príjemcom sa rozumie podľa §5 písm.q ) zák.č.18/2018 každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

Treťou stranou sa rozumie podľa §5 písm. r) zák.č.18/2018 každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

Čl.2 Správca osobných údajov

Správcom i spracovateľom Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete v e-shope www.abmoda.sk, za účelom kúpi tovaru, odoberanie noviniek / newsletterov/ a obchodných ponúk je spoločnosť ROBLEX s.r.o., Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČ DPH SK 212 036 4367, IČO 505 333 98, mobil +421 918 366 860, e-mail roblexsro@gmail.com ( ďalej len ROBLEX s.r.o)
Čl. 3 Spracovávané údaje

1. ) Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v informačnom systéme e-shop je zmluva.

Prevádzkovateľ nepotrebuje na účel spracovania objednávky a dodania tovaru súhlas dotknutej osoby, lebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie objednávky a teda ich od Vás požadujeme, sú nasledovné:- meno a priezvisko- adresa - adresa doručenia- mailová adresa- telefónne číslo- číslo účtu / pri platbách vopred/
Vaše údaje spracúvame podľa § 13 ods.1, písm. b) zák.č.18/2018 a čiže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.Bez poskytnutia týchto údajov nie je možne z našej strany správne kúpnu zmluvu uzatvoriť a ani plniť.Prevádzkovateľ, v zmysle zákona nie je povinný určiť zodpovednú osobu.
Ďalšie údaje, ktoré spracovávame so správnym plnením kúpnej zmluvy sú:
- čas a dátum prijatia objednávky v našom e-shope- obsah objednávky / názov produktu, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby, diskusia v chate umiestnenom na stránke v pravom dolnom rohu, poznámky pre predajcu v objednávke/
2.) Právnym základom spracúvania osobných údajov je : - oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytovať dotknutej osobe priamy marketing ( najmä zasielanie obchodných ponúk a newsletterov )
Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a to:- po dobu 10 rokov určenú zákonom o účtovníctve o archivácií účtovných dokumentov- po dobu, kým dotknutá osoba uplatní svoje právo na odvolanie súhlasu so spracovaním svojich údajov pre účely vykonávania marketingových aktivít, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby / najmä newsletter, obchodné ponuky/- po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže
Iné Vaše osobné údaje nežiadame a ani nespracovávame.
Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom správneho vybavenia Vašej objednávky s ňou spojených účtovných dokladov/ faktúra, dobropis, ťarchopis, riešení reklamácií/, správne označenie adresáta na obchodnom balíku prostredníctvom elektronického podacieho hárka Slovenskej pošty.Za účelom vykonávania marketingových aktivít , najmä zasielania newsletterov a obchodných ponúk, na tento účel dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje údaje, v prípade neudelenia súhlasu dotknutou osobou nebudú jej zasielané newslettery ani obchodné ponuky.- zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.
Čl.4 Príjemcovia informácií
Za účelom plnenia kúpnej zmluvy spolupracujeme s nasledovnými dodávateľmi služieb:- Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švajčiarsko - poskytovateľ webových stránok a e-shopov- KROS a.s. , A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina - poskytovateľ účtovného softvérového riešenia- Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 974 11 Banská Bystrica 11 - poskytovateľ prepravných služieb- LA economy, s.r.o. , Nad Laborcom 1770/6, 071 01 Michalovce - spracovanie a vedenie účtovníctva
Za účelom skvalitnenia našich služieb a podpory predaja spolupracujeme s nasledovnými dodávateľmi služieb:- Facebook - Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F - sociálna sieť prostrednítcvom ktorej ponúkame naše produkty, možnosť objednať tovar prostrednítcvom súkromnej správy, kde od Vás spracúvavame údaje potrebné pre správne vybavenie objednávky a to: meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, mailová adresa.Vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre správne naplnenie objednávky. Naše internetové prehliadače sú chránené bezpečnostnými programami spoločnosti ESET.- Google analytics - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43 USA- Instagram - Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F- Smartsupp - Milady Horákove 13 , 602 00 Brno Czech Republic- Osobné údaje spracováva spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (ďalej ako "Smartsupp") ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene vlastníka webovej stránky, ktorý je správcom údajov. Smartsupp je kompatibilný s GDPR. Informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp nájdete na stránke www.smartsupp.com/privacy. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služieb zákazníkom. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete požiadať alebo vymazať osobné údaje, obráťte sa na vlastníka webových stránok.Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.
Čl.5 Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby upravuje Druhá hlava zákona č.18/2018, ide najmä o : - práva na Informácie podľa §60, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe(1) Príslušný orgán na svojom webovom sídle sprístupní najmä a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje, b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, d) kontaktné údaje úradu, e) informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, f) informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.(2) Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o a) právnom základe spracúvania osobných údajov, b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii, d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.
Pri žiadosti môžete použiť priložený formulár : Na stiahnutie na konci stránky
- § 61 Právo na prístup k osobným údajom- § 62 Právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a obmedzenie týchto práv - § 63 Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osob- § 64 Oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov- § 66 Automatizované individuálne rozhodovanie
Čl.6 Právo podať návrh na začatie konaniaPodľa § 100 zák.č.18/2018 má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konanie, v prípade podozrenie, že jej osobné údaje boli zneužité.Návrh na začatie konania (ďalej len "návrh") musí obsahovaťa) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, ide predovšetkým o zabezpečenie počítačov antivírusovými programami, šifrovaním počítačov, program, úložísk dát, bezpečné prístupové údaje, zabezpečená počítačová sieť, uzamykateľná miestnosť s osobnými údajmi.Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.- odoslaním objednávky z internetového formulára alebo- zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára
Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť a v prípade, že nastane zmena, je povinný novú verziu ochrany osobných údajov zaslať dotknutej osobe na emailovú adresu.
Webová adresa pre podanie návrhu na začatie konania: www.dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach Adresa Úradu pre ochranu osobných údajov SR: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
V prípade, že spracúvame Vaše údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
Všetci naši zamestnanci boli poučení o ochrane osobných údajov, ako nakladať s osobnými údajmi, ako chrániť osobné údaje, ako archivovať osobné údaje, ako vymazávať osobné údaje a o znení zákona číslo 18/2018 a sú viazaní striktnou mlčanlivosťou!Záverečné ustanovenia: Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a , že ich v celom rozsahu prijíma:
Kontakty:V prípade otázok sa môžete obrátiť na nás na nasledovných adresách a tel,číslach:
mail: roblexsro@gmail.commail: babincsakfashion@gmail.commobil: +421 918 366 860 / Pon - pia 08:30 - 15:00 hod/Prostredníctvom pošty: ROBLEX s.r.o. , Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce, Slovenská republikaTieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.