Obchodné podmienky

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Údaje spoločnosti:

Názov spoločnosti: ROBLEX s.r.o.
Ulica a číslo: Františka Kubača 286/9
Mesto a PSČ: Michalovce, 071 01
Štát: Slovensko
IČO: 50 533 398
IČ DPH: SK 212 036 4367

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Vložka číslo: 40028/V .

Spoločnosť ROBLEX s.r.o. je platcom DPH a všetky ceny v e-shope www.abmoda.sk sú konečné a s DPH.

Zodpovedná osoba a kontakt:

Bc. Andrea Babinčáková

Kontakt: Tel. 0918/366 860

Mail : roblexsro@gmail.com


Autorské práva:

Obsah tejto stránky www.abmoda.sk je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti ROBLEX s.r.o. Dané práva upravuje zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "Autorský zákon"). Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu www.abmoda.sk stránky na priame či nepriame obchodné účely iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania. Použitie akýchkoľvek údajov tejto www.abmoda.sk stránky iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania s ním napĺňa skutkovú podstatu nekalosúťažného konania uvedeného v § 44 ods. 1 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a je zakázané. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu, v zmysle § 53 Obchodného zákonníka, požadovať od rušiteľa primerané zadosťučinenie vrátane peňažného, ďalej tiež náhradu spôsobenej škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné, pričom páchateľovi takéhoto trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na 3 - 8 rokov.

I. Ochrana osobných údajov

Ochrane osobných údajov sa venujeme TU:

www.abmoda.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Kupujúci môže objednávku uzavrieť prostredníctvom formulára v e-shope, telefonicky, emailom, poštou, Facebook správou pomocou Messengera.Kupujúci je povinný v objednávke uviesť svoje meno, priezvisko, poštovú adresu, vrátane popisného čísla, e-mail, telefón v prípade, že ide o fyzickú osobu. V prípade, že ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, prípadne adresu pre doručenie, IČO, DIČ, IČ DPH, ak boli pridelené. Taktiež je kupujúci povinný uviesť v objednávke popis tovaru, množstvo, spôsob doručenia, spôsob platby a dátum potvrdenia / objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu spĺňa tieto podmienky automaticky/.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.Kupujúci má právo objednávku bezodkladne stornovať e-mailom, v prípade, že tovar mu ešte nebol doručený. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne bezodkladne, najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou v prípade, že bola uplatnený spôsob úhrady platba vopred. V prípade stornovania objednávky v čase, kedy už bol tovar odoslaný kupujúcemu, ten znáša náklady spojené s dopravou tovaru. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam majú byť zaslané peňažné prostriedky v prípade, že bola využitá forma úhrady platba vopred na bankový účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci neprevezme, prípadne odmietne si tovar prevziať v odbernej lehote, má sa zato že predávajúci objednávku stornoval dňom neprevzatia/odmietnutia zásielky. Predávajúci má právo v tomto prípade na náhradu nákladov spojených s dopravou ku kupujúcemu.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Cena tovaru:- všetky ceny uvedené v našom e-shope sú aktuálne - ceny sú konečné, uvedené s DPH- cena nezahŕňa náklady spojené s dopravou- cena je uvádzaná za kus- v prípade zmeny ceny je pre kupujúceho i predávajúceho záväzná cena v čase potvrdenia objednávky

3) Druhy dopravy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar max.do 14 pracovných dní. Tovar je expedovaný zvyčajne nasledujúci deň po prijatí objednávky, v niektorých prípadoch i v ten istý deň prijatia objednávky / hlavne, v prípadoch, keď je objednávka prijatá v dopoludňajších hodinách, týka sa to pracovných dní. Počas víkendov a dní pracovného pokoja sa tovar neexpeduje. Expeduje sa najbližší pracovný deň. Tovar sa neexpeduje ani v čase čerpania dovolenky. O čerpaní dovolenky a teda nemožno expedovaní tovaru budete informovaný oznamom na stránke. Ak uzatvoríte objednávku v čase čerpania dovolenky a nebude Vám vyhovovať čas expedície, máte samozrejme právo objednávku stornovať.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Doporučený list / Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške:

SP- doporučený list : 2,00€ 

Balík na adresu : 3,50€

Balík na poštu: 2,50€ 

Pri objednávke tovaru v hodnote minimálne 29,00€ je poštovné zdarma.


Ak si vyberiete spôsob úhrady dobierka, fakturovaná suma je + 1,00€ ku poštovnému

Platba vopred na účet predávajúceho je bez poplatku.

Do zahraničia posielame iba po platbe vopred.

Kupujúci uhrádza cenu za tovar, za prepravné služby a v prípade, že si vybral formu úhrady dobierka , tak cenu dobierky.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. 

Tovar na pošte budete mať uložený po dobu 7 dní.

Ak Vám nebude doručené oznámenie o uložení zásielky do 3 pracovných dní kontaktuje nás emailom alebo telefonicky za účelom prešetrenia stavu zásielky.


V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na náš bankový účet.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.


Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Zásielku neposielajte na dobierku takáto zásielka nebude nami prevzatá.
  • Tovar nám zasielajte len v originálnych obaloch alebo krabiciach, aby sa predišlo jeho znehodnoteniu.
  • Priložte jednoznačné vyhlásenie o vrátení tovaru, kde uvediete : Vaše meno, adresu, tel. číslo, názov produktu, číslo objednávky, dátum prijatia tovaru, Váš podpis a dátum.
  • vzorový formulár si môžete stiahnuť TU: Formulár na odstúpenie od zmluvy.docx (12453)
  • Späť s tovarom nám zašlite aj doklad o kúpe.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) alebo poštovou poukážkou a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky.


7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

8) Spôsoby úhrady


platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte mail so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo inej veľkosti, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - ROBLEX s.r.o., Františka Kubača 286/9, 071 01 Michalovce. Preprava je hradená stranou predávajúceho, náklady na prepravu budú kupujúcemu vrátené po vyriešení reklamácie na účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho prania oblečenia, pofarbenia oblečenia v dôsledku prania. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Váš ROBLEX s.r.o.

Majiteľ značky Andrea Babincsak ®

Obchodné podmienky sú platné od 26.05.2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.